I. Общи разпоредби

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате интернет сайта VRMAX.BG. Тези общи условия представляват СПОРАЗУМЕНИЕ между Вас и VRMAX.BG, с което получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас, като Потребител на услугите на сайта и VRMAX.BG. Чрез достъпа до интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан с настоящите Общи условия и се задължавате да ги спазвате. 

VRMAX.BG е уебсайт - виртуален информационен ресурс в Интернет, собственост на ВИ АР МАКС ООД, организиран като информационна страница чрез която ПОТРЕБИТЕЛЯ може да се информа относно услугите, които предоставя ВИ АР МАКС ООД и контактна иформация за връзка. Услугите ВИ АР МАКС ООД се предоставят физически на клиентите при посещение на VR обект, организиране на VR рожден ден, VR тиймбилдинг или VR събитие.

Уебсайтът не е онлайн магазин, сайт за закупуване на продукти/услуги директно чрез него и не продава и предлага никакви продукти/услуги. Сайтът служи за ориентиране и информиране на потребителите относно същността и характеристиката на описаните продукти/услуги.


В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, не използвайте сайта VRMAX.BG.

II. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

1. "ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на интернет сайта VRMAX.BG.

2. "УСЛУГА /и" на сайта включват:
- достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси / данни на сайта;
- форма за контакт посредством въвеждане на информация за вързка, която дава възможност за директно генериране на съобщение към служители на Ви Ар Макс ООД;
-други услуги, които VRMAX.BG развива и обогатява.

3. "ПАРТНЬОР" е всяко лице, с което VRMAX.BG се намира в договорни отношения, което има право да предоставя информация за своите стоки / услуги на Потребители на сайта.

4. "ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ" - предлагане на стоки и услуги на Потребители по пощата, по телефон, електронна поща или по друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлаганите стоки и услуги.


III. Права

1. VRMAX.BG притежава авторските права върху всички материали в сайта, освен в случаите, когато изрично е посочен друг техен автор/ източник или информацията е публично достъпна. Не се разрешава електронно или друго копиране на информация от сайта, включително копиране върху други сайтове, без изрично писмено съгласие на VRMAX.BG.

2. VRMAX.BG си запазва правото по всяко време да извършва промени без предупреждение.

3. VRMAX.BG има право да показва, изпраща, зарежда, изпълнява, експонира и т.н. всякакви рекламни материали на потребителите си. Относно съдържанието на всички реклами, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите. VRMAX.BG не поема отговорност относно съдържанието на рекламните материали под каквато и форма да са те.

4. VRMAX.BG има право да събира, съхранява, обработва и използва данни за употребата на услугата от страна на всички свои потребители, за целите на отстраняване на възникнали проблеми в компютърните системи.

5. VRMAX.BG има право да променя технологията и дизайна на предоставяните услуги, спира или добавя нови услуги, без предварително известяване.

6. VRMAX.BG има право да прекрати достъпа на ПОТРЕБИТЕЛ до произволна част от услугите на VRMAX.BG или каквато и да е свързана услуга по всяко време без да посочва причини, с или без предизвестие, и по свое усмотрение.

7. VRMAX.BG има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и / или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

8. VRMAX.BG си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време.

9. VRMAX.BG има правото да поставя на всяка от страниците на Уебсайта. Електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от VRMAX.BG или трети лица, както и Електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на VRMAX.BG.IV. Конфиденциалност

1. VRMAX.BG е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.

2. VRMAX.BG се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато потребителят лично е подал данните в полета с публична информация на регистрационната форма и когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

3. VRMAX.BG може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели / рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньори).

4. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на предоставените от него при попълване на заявката за регистрация лични данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до VRMAX.BG на e-mail: info@VRMAX.BG.

5. Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в условията за регистрация или общите условия за ползване на сайтовете.

V. Ограничаване на отговорността

1. Услугите на сайта VRMAX.BG се предоставят „във вида, в който са” и ВИ АР МАКС ООД не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и за нанесени вреди и пропуснати ползи, настъпили в резултат на използване на Услугите или на невъзможност за използването им поради технически проблеми, профилактика и др. ВИ АР МАКС ООД няма задължение да осигури задоволяването на конкретни или специфични нужди или изисквания на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.


2. VRMAX.BG не носи отговорност за несъответствия между оповестената информация в сайта VRMAX.BG, други сайтове към които препраща, които ще Ви предложат доставчиците/търговците на избрания продукт/услуга, както и за несъответствия между оповестената информация в уеб сайта VRMAX.BG и информацията в уеб сайтовете на търговците/доставчиците/. VRMAX.BG не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

3. VRMAX.BG не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

4. VRMAX.BG предлага услугите “във вида, в който са” и не носи отговорност по отношение на надеждността, броя и вида на включените функционалности, условия за достъп до услугите, осигуряване на помощ и инструкции и други параметри.

5. VRMAX.BG не поема отговорност за преки или косвени вреди, които са в резултат от ползването или невъзможността за ползване на сайта или свързаните и предоставяни услуги.

6. VRMAX.BG не носи отговорност за технически грешки или пропуски, както и за всички проблеми, които могат да възникнат поради случайни технически фактори или злонамерени действия на трети лица.


За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.